Những thay đổi về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động theo nghị định 148/2018/NĐ - CP

Nghị định 148/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 24/10/2018 (“Nghị định 148”) đã có những thay đổi quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp quyền và nghĩa vụ của người lao động (“NLĐ”) và người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) so với Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (“Nghị định 05”). Một số điểm mới của Nghị định 148 như sau:

1. Người được ủy quyền giao kết Hợp đồng lao động được quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động NLĐ

Theo Điều 1.1 của Nghị định 148, người được ủy quyền giao kết Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) cũng được xem là người giao kết HĐLĐ bên phía NSDLĐ và do đó được quyền ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động theo Điều 1.12 của Nghị định 148.

2. Quy định đơn giản hơn một số nội dung chủ yếu của HĐLĐ

HĐLĐ không cần quy định chi tiết mà có thể viện dẫn đến thỏa thuận giữa NLĐ và NSDLĐ, nội quy lao động, quy chế của NSDLĐ, thỏa ước lao động tập thể và quy định pháp luật khi thỏa thuận với NLĐ các vấn đề về (i) chế độ nâng bậc, nâng lương; (ii) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; (iii) Trang bị bảo hộ lao động; và (iv) các chế độ bảo hiểm trong HĐLĐ.

3. Thời gian thử việc không còn được tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm

Theo Điều 1.5 của Nghị định 148, thời gian thử việc không còn được tính là thời gian NLĐ làm việc thực tế cho NSDLĐ và do đó sẽ không được tính vào thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

4. Thời hạn 30 ngày để thanh toán mọi quyền lợi khi chấm dứt HĐLĐ chỉ áp dụng trong một số trường hợp cụ thể

Theo quy định, NLĐ và NSDLĐ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ quyền lợi liên quan của mỗi bên trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.

Thời hạn thanh toán nêu trên có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, bao gồm (i) NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động; (ii) NSDLĐ hoặc NLĐ gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; hoặc (iii) NSDLĐ thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

5. Bổ sung quy định về tiền lương làm căn cứ bồi thường khi chấm dứt HĐLĐ trái luật

Theo đó, đây là tiền lương theo HĐLĐ lao động tại thời điểm NSDLĐ hoặc NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật.

 

Trên đây là các thay đổi quan trọng của Nghị định 148. Nghị định 148 có hiệu lực từ ngày 15/12/2018.