Không cần kinh doanh có lãi mới được phát hành trái phiếu

Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định mà không cần phải có lãi trong hoạt động kinh doanh khi thực hiện thủ tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn có một số thay đổi đáng chú ý như sau:

1. Bổ sung các định nghĩa mới về “trái phiếu doanh nghiệp xanh”, “trái phiếu kèm theo chứng quyền”. Theo đó, “trái phiếu doanh nghiệp xanh” là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường; và “trái phiếu kèm chứng quyền” là loại trái phiếu được phát hành cùng với việc phát hành chứng quyền, cho phép nhà đầu tư sở hữu trái phiếu được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo điều kiện, điều khoản đã được xác định trước.

2. Mặc dù không còn yêu cầu kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi, doanh nghiệp phát hành phải bảo đảm đã thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu mới, nếu có.

3.Ngoài việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phải có nhu cầu huy động vốn phù hợp, phương án phát hành trái phiếu cụ thể và thực hiện công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu. Doanh nghiệp chỉ được phát hành trái phiếu thành nhiều đợt không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên của đợt phát hành đầu tiên.

4. Mỗi loại trái phiếu doanh nghiệp chỉ được đăng ký, lưu ký tại một tổ chức lưu ký được phép trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành.

5. Doanh nghiệp phát hành phải công bố các thông tin liên quan cho việc phát hành trái phiếu trong và ngoài nước. Sở giao dịch chứng khoán cũng sẽ xây dựng một chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp. Nhà đầu tư và doanh nghiệp trái phiếu được truy câp chuyên trang này để tìm hiểu thông tin về tình hình phát hành theo quy chế do Sở giao dịch chứng khoán ban hành.

6. Một số nội dung thay đổi khác liên quan đến quy trình phát hành trái phiếu, hạn chế chuyển nhượng trái phiếu, v.v…

Trên đây là một số nội dung chính của Nghị định 163/2018/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành ngày 04/12/2018 quy định về việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp, thay thế cho Nghị định 90/2011/NĐ-CP quy định về cùng nội dung. Nghị định 163/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/02/2019. Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trước khi Nghị định 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo điều kiện, điều khoản của phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt và công bố cho nhà đầu tư nhưng phải thực hiện công bố thông tin và thực hiện lưu ký trái phiếu theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP.