Hưởng ưu đãi từ các khu công nghiệp sinh thái

Từ ngày 10/7/2018, doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng và doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái sẽ được khuyến khích đầu tư và hưởng ưu đãi như sau:

i. được ưu tiên vay vốn ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và tổ chức tài chính;

ii. tham gia các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, chương trình xúc tiến đầu tư; và

iii. được ưu tiên cung cấp thông tin liên quan về thị trường công nghệ, khả năng hợp tác trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đây cũng là một trong những điểm nổi bật của Nghị định 82/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành vào ngày 22/5/2018 vừa qua, quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế (“Nghị định 82”). Theo đó, các tiêu chí xác định khu công nghiệp sinh thái như sau: 

i. có các dịch vụ cơ bản trong khu công nghiệp như: Dịch vụ hạ tầng thiết yếu (điện, nước, thông tin, phòng cháy, chữa cháy...);

ii. có tối thiểu 90% doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nhận thức về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn và tối thiểu 20% doanh nghiệp trong khu công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn;

iii. có tối thiểu 25% diện tích đất khu công nghiệp cho các công trình cây xanh, giao thông, các hạ tầng dịch vụ dùng chung; 

iv. có ít nhất 01 liên kết cộng sinh công nghiệp và ít nhất 10% tổng số doanh nghiệp trong khu công nghiệp có kế hoạch tham gia các liên kết cộng sinh công nghiệp; và

v. có giải pháp đảm bảo nhà ở và các công trình xã hội, văn hóa và thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp

Ngoài ra, một số điểm quan trọng khác được quy định tại Nghị định 82 như sau:

  • Điều kiện hưởng ưu đãi trong khu công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ; và
  • Trình tự thủ tục điều chỉnh quy mô diện tích khu kinh tế, giảm diện tích đất khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp sau khi được thẩm định và phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; và

Nghị định 82 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/07/2018, thay thế cho, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11/12/ 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung va Điều 21 của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực thi hành.