Cắt giảm mạnh điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế

Các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực an toàn thực phẩm; dược phẩm; hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; khám bệnh, chữa bệnh; mỹ phẩm; phòng, chống HIV/AIDS; sức khỏe sinh sản đã được cắt giảm một cách đáng kể theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ vừa được ban hành và có hiệu lực từ ngày 12/11/2018 (“Nghị định 155”). Trong đó đáng lưu ý là các lĩnh vực sau:

1.Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm

Bãi bỏ Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2018; Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012; Thông tư 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012; Thông tư 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012; Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014; Điều 2 Chương I, Chương IV, Chương V Nghị định 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Điều 5.2(c) Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018; một số điều của Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Trong đó, đáng lưu ý là các điều kiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được cắt giảm đáng kể. Cụ thể, thay vì phải tuân theo một loạt các điều kiện tại Thông tư 47/2014/TT-BYT và Thông tư 30/2012/TT-BYT, hiện nay các cơ sở này chỉ phải tuân theo các điều kiện quy định tại Nghị định 155.

2. Đối với lĩnh vực dược phẩm

Bãi bỏ và sửa đổi một số điểm, khoản, điều của Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật dược.

3. Đối với lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Bãi bỏ và sửa đổi một số điểm, khoản, điều của Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Nghị định 155, các điều kiện hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được chia thành điều kiện chung đối với cơ sở vật chất trang thiết bị y tế, nhân lực, và điều kiện riêng cho các loại hình như bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa và các loại hình khác. Bên cạnh đó, Nghị định 155 cũng loại bỏ một loạt các điều kiện thành lập phòng khám đa khoa và các loại hình cơ sở khám, chữa bệnh khác.

4. Đối với lĩnh vực mỹ phẩm

Bãi bỏ một số điểm, khoản, điều của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm và Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Sửa đổi Điều 4.3(a) của Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất mỹ phẩm.