Các thay đổi lớn về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (“Nghị quyết 27”) và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (“Nghị quyết 28”). Sau đây là các thay đổi lớn trong chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội (“BHXH”) mà doanh nghiệp và người lao động (“NLĐ”) cần lưu ý.

Bổ sung quy định về mức lương tối thiểu vùng theo giờ

Hiện nay, Chính phủ mới chỉ mới quy định mức lương tối thiểu vùng theo tháng. Tuy nhiên, với những NLĐ làm việc cho doanh nghiệp mà tiền lương được tính theo giờ thì việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo tháng sẽ không phù hợp. Trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho những NLĐ làm việc theo vụ mùa hoặc bán thời gian, Nghị quyết 27 xác định một trong những nội dung cải cách về tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp là bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ nhằm nâng cao độ bao phủ của tiền lương tối thiểu và đáp ứng tính linh hoạt của thị trường lao động.

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Ngoài những đối tượng hiện đang phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì tới đây, theo Nghị quyết 28, BHXH bắt buộc sẽ mở rộng thêm các đối tượng buộc phải tham gia bao gồm: (i) Chủ hộ kinh doanh; (ii) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; (iii) NLĐ làm việc theo chế độ linh hoạt.

Sửa đổi quy định về căn cứ đóng BHXH

Nhằm khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đủ BHXH, Nhà nước sẽ xem xét sửa đổi quy định về mức đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của NLĐ. Ngoài ra, tỉ lệ đóng vào Quỹ BHXH sẽ được nghiên cứu để điều chỉnh theo hướng hài hoà quyền lợi giữa người sử dụng lao động và NLĐ.

Thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình

Theo Nghị quyết 28, từ năm 2021, Nhà nước sẽ thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo hướng tăng tuổi nghỉ hưu chung. Đối với những ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm, hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung. Ngoài ra, điều kiện hưởng chế độ hưu trí được sửa đổi theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.