Cập nhật pháp lý

Aug 13 2018

Điểm mới nổi bật được quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Trong đó ngoài các loại Trái phiếu ngoại tệ, Trái phiếu đảm bảo thanh khoản thị trường, Công trái xây dựng tổ quốc có Trái phiếu xanh.

Aug 13 2018

Luật Cạnh tranh 2018 (“Luật CT 2018”) chính thức được Quốc hội thông qua vào ngày 12/6/2018. Luật CT 2018 có nhiều điểm mới đáng chú ý đối với doanh nghiệp.

Aug 13 2018

Theo đó, các chương trình khuyến mại tập trung do cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp tỉnh chủ trì tổ chức trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại hoặc vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động sẽ được phép áp dụng mức giảm giá tối đa là 100%. Ngoài các trường hợp trên, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ theo hoạt động khuyến mại thông thường vẫn là không được vượt giá 50% giá trị hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

Aug 10 2018

Vào ngày 15/5/2018, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết  03/2018/NQ-HĐTP (“Nghị quyết 03”) hướng dẫn áp dụng một số quy định khi giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm (“TSBĐ”) của tòa án nhân dân.

Aug 01 2018

Điểm mới nổi bật được quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Trong đó ngoài các loại Trái phiếu ngoại tệ, Trái phiếu đảm bảo thanh khoản thị trường, Công trái xây dựng tổ quốc còn có Trái phiếu xanh.

Aug 01 2018

Luật Cạnh tranh 2018 (“Luật CT 2018”) chính thức được Quốc hội thông qua vào ngày 12/6/2018. Luật CT 2018 có nhiều điểm mới đáng chú ý đối với doanh nghiệp như sau:

Aug 01 2018

Theo đó, các chương trình khuyến mại tập trung do cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp tỉnh chủ trì tổ chức trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại hoặc vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động sẽ được phép áp dụng mức giảm giá tối đa là 100%. Ngoài các trường hợp trên, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ theo hoạt động khuyến mại thông thường vẫn là không được vượt giá 50% giá trị hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

Aug 01 2018

Vào ngày 15/5/2018, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết  03/2018/NQ-HĐTP (“Nghị quyết 03”) hướng dẫn áp dụng một số quy định khi giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm (“TSBĐ”) của tòa án nhân dân.

Jun 24 2018

Phù hợp với Điều 38 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (“Nghị định 40”), những người đạt yêu cầu của đợt kiểm tra, xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp (“BHĐC”) sẽ được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp xác nhận kiến thức về BHĐC (“Xác nhận”) trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện việc kiểm tra.

Jun 24 2018

Từ ngày 10/7/2018, doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng và doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái sẽ được khuyến khích đầu tư và hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Jun 24 2018

Vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (“Nghị quyết 27”) và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (“Nghị quyết 28”). Sau đây là các thay đổi lớn trong chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội (“BHXH”) mà doanh nghiệp và người lao động (“NLĐ”) cần lưu ý.

Jun 07 2018

Kể từ ngày 19/6/2018, các nhà đầu tư tham gia thực hiện Dự án PPP sẽ không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“Giấy CNĐKĐT”) trước khi tiến hành thực hiện dự án. Các Dự án đã được cấp Giấy CNĐKĐT trước ngày 19/6/2018 sẽ được tiếp tục thực hiện theo nội dung quy định tại Giấy CNĐKĐT. Trường hợp cần điều chỉnh dự án, các bên thực hiện điều chỉnh hợp đồng dự án phù hợp với quy định pháp luật có liên quan mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy CNĐKĐT. Trường hợp hợp đồng dự án sau khi điều chỉnh có nội dung khác biệt với Giấy CNĐKĐT đã được cấp thì các bên thực hiện theo Hợp đồng dự án được điều chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều chỉnh đó.

Jun 07 2018

Vào ngày 24/04/2018 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BXD (“Thông tư 03”) quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (“Nghị định 139”).

Jun 07 2018

Từ ngày 01/06/2018, người đang là công chức, viên chức được quyền tham gia giới thiệu thuốc khi đáp ứng các điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định pháp luật. Đây là một trong các điểm mới nổi bật của Thông tư số 07/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành vào ngày 12/4/2018 vừa qua quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật được ban hành (“Thông tư 07”).

May 10 2018

Kể từ ngày 01/6/2018, nhà đầu tư nước ngoài được phép (i) góp vốn thành lập sở giao dịch hàng hóa (“SGDHH”); và (ii) mua cổ phần, phần vốn góp của SGDHH đã được thành lập tại Việt Nam với tỷ lệ không quá 49% vốn điều lệ của SGDHH.

May 10 2018

Từ ngày 01/02/2018, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

May 10 2018

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (“Luật Sở hữu trí tuệ”) về quyền tác giả, quyền liên quan (“Nghị định 22”) chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2018, sẽ thay thế cho Nghị định số 100/2006/NĐ-CP (“Nghị định 100”) và Nghị định số 85/2011/NĐ-CP (“Nghị định 85”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100.

Apr 23 2018

Ngày 8/3/2018, Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (“Nghị định 31”) đã được Chính Phủ ban hành và có hiệu lực trong cùng ngày. Nghị định 31 thay thế Nghị định 19/2006/NĐ-CP sau hơn mười (10) năm áp dụng

Apr 23 2018

Ngày 01/05/2018 tới đây, Thông tư số 25/2018/TT-BTC (“Thông tư 25”) được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16/03/2018 sẽ chính thức có hiệu lực, hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP (“Nghị định 146”), sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC (“Thông tư 78”) và Thông tư 111/2014/TT-BTC với một số điểm mới đáng lưu ý như sau

Apr 23 2018

Kể từ ngày 01/05/2018, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán tăng từ 60.000.000 VNĐ lên 100.000.000 VNĐ đối với tổ chức và tăng từ 30.000.000 VNĐ lên 50.000.000 VNĐ đối với cá nhân . Mức phạt tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập vẫn giữa nguyên mức 50.000.000 VNĐ đối với cá nhân và 100.000.000 VNĐ đối với tổ chức.