Tư vấn pháp lý các hoạt động doanh nghiệp

Điều hành hoạt động nội bộ của doanh nghiệp, với nhiều loại hình công ty, để phù hợp với quy định hiện hành và đáp ứng mục tiêu kinh doanh dường như là vấn đề khó khăn cho những người quản lý. Thực tế, để xử lý những vấn đề phức tạp liên quan đến các cổ đông hay các thành viên sáng lập, hoặc phát sinh trong những cuộc họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên quan trọng thì sự hiện diện hoặc tư vấn của luật sư cực kỳ là cần thiết.

Ngoài ra, tất cả các giao dịch của doanh nghiệp với đối tác thông qua hợp đồng hoặc các văn bản ký kết, nếu có giá trị lớn, luôn tiềm ẩn các rủi ro gây tranh chấp hoặc những thiệt hại cho doanh nghiệp nếu nội dung đó không được một luật sư có kinh nghiệm nghiên cứu, tư vấn và điều chỉnh lại.

Tại DIMAC, chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp để hỗ trợ cho các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. DIMAC mang lại các giá trị vượt trội cho khách hàng thông qua hoạt động tư vấn về:

  • Tính pháp lý đối với tất cả các quyết định, nghị quyết hay các văn bản phát hành nội bộ khác của doanh nghiệp, liên quan đến cơ cấu quản lý doanh nghiệp, điều chỉnh giấy phép, các cuộc họp cổ đông hay với các thành viên của Công ty TNHH cho các vấn đề quan trọng;
  • Giải pháp cho các vấn đề bất đồng giữa các thành viên của Hội đồng quản trị, người quản lý cao cấp trong doanh nghiệp và cách triển khai các dự án hay vấn đề quan trọng liên quan đến cơ cấu, dự án và/hoặc phát triển kinh doanh;
  • Các điều khoản của Hợp đồng, những rủi ro có thể phát sinh và giải pháp để xử lý các vấn đề đó.      

Nếu bạn cần thêm thông tin về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@dimac-law.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại (84-8) 3 930 8872.