Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn

DIMAC được thành lập và phát triển để trở thành một công ty luật chuyên nghiệp, nằm trong năm (05) công ty luật mạnh nhất của Việt Nam và khu vực, nơi mà  những người làm việc tại đây đều nhận được tôn trọng và hỗ trợ tối đa để phát triển nghề luật. DIMAC sau đó sẽ cùng hợp nhất với các công ty luật chuyên nghiệp khác để (i) tạo thành một tập đoàn luật của Việt Nam, đủ sức cạnh tranh lành mạnh với các công ty luật quốc tế; và (ii) trợ giúp các vấn đề pháp lý cho đất nước, vào mọi thời điểm cần thiết.

Sứ mệnh

DIMAC được thành lập để (i) mang lại giá trị tối đa cho khách hàng, bởi khả năng giải quyết nhanh chóng vấn đề và các giải pháp hiệu quả nhất; (ii) đào tạo các cộng sự, giúp họ phát triển tối đa, hoàn thiện và cân bằng các kỹ năng chuyên nghiệp; và (iii) cùng hợp nhất với các công ty luật chuyên nghiệp khác tại Việt Nam để trở thành một tập đoàn luật mạnh, đủ sức trợ giúp công việc pháp lý của đất nước.