Binh Duong Office

No. 05 Lakeshop, Aroma Building, Ton Duc Thang Street

Phu Hoa Ward, New City - Thu Dau Mot 

Binh Duong City

Tel: (84-650) 655 0648 - Fax: (84- 650) 222 1098